Clip đã bị xóa!

7 năm cuộc chiến tranh I-rắc

7 năm cuộc chiến tranh I-rắc
blackocean

Ngày đăng 22-03-2010

7 năm cuộc chiến tranh I-rắc