Ảo thuật - Bay lơ lửng (David CooperField)

Đăng ngày 08-03-2007
Hãy xem nhà ảo thuật nổi tiếng trình diễn. Đừng kinh ngạc nhé! haaaaaaaaaaa

Bình luận (1)