Sorry, this video is not available in your country.

Bà Tôi (Xuân Bắc - Tự Long)

Bui Ngoc Thanh

Tags: vui, vui

Đăng ngày 13-03-2008

Hài Xuân Bắc , Tự Long , Quang Thắng , Công Lý Diễn Xuất Cực Hay . Phản Ánh Xã Hội Bây Giờ . Nhiều Thứ Nhà Nước Vẫn Sơ Xuất Làm Cho Người Dân Phản Ánh .

Bình luận (9)

Xem thêm bình luận