Clip đã bị xóa!

Bài ca sư phạm- Thanh Ngọc

Bài ca sư phạm- Thanh Ngọc
nguytuquan

Ngày đăng 12-03-2008

Đây là đoạn tiếp của bài đã đăng hôm trước.