Clip đã bị xóa!

Bài quyền và phân thế Karate- TEKKI NIDAN ( Thiết kỵ 2)

Bài quyền và phân thế Karate- TEKKI NIDAN ( Thiết kỵ 2)
karate.clip

Ngày đăng 07-08-2013

Bài quyền và phân thế Karate- TEKKI NIDAN ( Thiết kỵ 2)