Clip đã bị xóa!

Báo động bạo lực học đường : Video 5 sinh viên PTIT đánh đập 1 sinh viên gần chết ngay tại giờ học

Báo động bạo lực học đường : Video 5 sinh viên PTIT đánh đập 1 sinh viên gần chết ngay tại giờ học
haiclassic

Ngày đăng 23-09-2008

Bạo lực học đường : Video 5 sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông đánh đập 1 sinh viên gần chết