Batman - Gotham Knight OVA 1

Đăng ngày 06-07-2008
OVA 1: Have I Got a Story For You
(Không tìm được bản tiếng Nhật, xài hàng aXXo vậy)

Bình luận (8)