Clip đã bị xóa!

Biểu diễn xe máy
cocolambo2

Ngày đăng 03-05-2007

Được, hấp dẫn lắm!