Clip đã bị xóa!

Bóng đá kĩ thuật
Lamborghjni

Ngày đăng 09-01-2009

Các pha tâng bóng kĩ thuật ko làm bóng chạm xuống đất