Clip đã bị xóa!

Cá mập trắng khồng lồ

Cá mập trắng khồng lồ
littleguy

Ngày đăng 27-02-2007

Cá mập trắng khồng lồ vồ hải cẩu