Sorry, this video is not available in your country.

Cá sấu bắt trăn làm ''đồ chơi''

Tags: YouTube, Anacondas, et, caïmans, Cá sấu bắt trăn làm ''đồ chơi''

Đăng ngày 28-07-2012

Con cá sấu tìm mọi cách tấn công con trăn, nhưng sau khi bắt được, nó không ăn thịt, mà lại bỏ con trăn đấy khi thấy một con cá sấu khác cũng đến.

Bình luận (0)