Cắt ruột thừa

Đăng ngày 05-08-2008
Mô tả kỹ thuật mổ cắt ruột thừa.

Bình luận (0)