Clip đã bị xóa!

Cắt ruột thừa
xalamonster

Ngày đăng 05-08-2008

Mô tả kỹ thuật mổ cắt ruột thừa.