Clip đã bị xóa!

Cầu Rạch Chiếc - Trận đánh cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn

Cầu Rạch Chiếc - Trận đánh cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn
vietnam.today

Ngày đăng 26-04-2010

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4.