Chiến dịch Hồ Chí Minh - 34 năm ngày giải phóng miền Nam

Đăng ngày 26-04-2008
Kỷ niệm 30/4/1975 - 30/4/2009

Bình luận (12)