Chiến tranh Thế Giới thứ 3 ?

Đăng ngày 04-09-2008
Hình ảnh đồ họa 3D trên game mô phỏng cuộc chiến tàn
khốc trong Chiến tranh Thế Giới thứ 3.

Bình luận (9)