Sorry, this video is not available in your country.

Chữ Hòa Trong Đạo Phật (Phần 2-2)

Ngộ Tâm

Tags: thích nhật từ, ý chữ hòa trong đạo phật, giảng hoa kỳ

Đăng ngày 15-09-2008

Giảng Tại Đạo Tràng Phổ Hòa,Hoa Kỳ, ngày 15/06/2007

Bình luận (0)