Clip đã bị xóa!

Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông

Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông
blackocean

Ngày đăng 01-06-2007

Công điện khẩn của thủ tướng chính phủ về phòng chống xâm hại cáp viễn thông