Clip đã bị xóa!

Cười trong nhà ra ngõ
Vespa_ET4

Ngày đăng 26-12-2008

Cuối tuần rồi, xả Stress đi thôi