Đất Việt tiếng vọng ngàn đời-Đan Trường

Đăng ngày 17-07-2009
Sáng tác=Lê Quang.Sa sỹ=Đan Trường

Bình luận (1)