Clip đã bị xóa!

Đến với bài thơ hay
sonzxcv

Ngày đăng 11-08-2010

Đến với bài thơ hay "Môi Thu"-Nguyễn Đình Vinh