Clip đã bị xóa!

Điều lệnh đội ngũ
tubeo

Ngày đăng 27-10-2007

Tập điều lệnh đội ngũ trong trường CA. Thông cảm vì mấy thầy này tập liên tục, rất mệt.