Clip đã bị xóa!

Đô-rê-mon P1
ki3ru

Ngày đăng 23-05-2007

Tập phim: Máy tạo kim cương vô hình, Máy phun tương lai, Ăng-ten tiên đoán