Dưới cờ đại nghĩa - Tập 1

Đăng ngày 15-07-2009
Trong bối cảnh Nam Bộ từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược đến cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, Dưới cờ đại nghĩa phác thảo góc nhìn khá bao quát về các lực lượng tự phát từ khi còn hoạt động vì quyền lợi cục bộ đến lúc tất cả cùng tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bình luận (0)