Gala cười 2003

Đăng ngày 12-08-2007
Thà như thế, thà rằng như thế (^_^)

Bình luận (14)