Gala cười 2004 Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung

Đăng ngày 13-06-2007
Xem nhiều lần vẫn thấy hay..... !

Bình luận (38)