Clip đã bị xóa!

HÒA TẤU CỒNG CHIÊNG-LỄ HỘI ĐÂM TRÂU - LÊ HỮU PHONG

HÒA TẤU CỒNG CHIÊNG-LỄ HỘI ĐÂM TRÂU - LÊ HỮU PHONG
lehuuphong_gialai

Ngày đăng 10-01-2012

LIÊN HOAN CÔNG CHIÊNG THANH THIẾU NHI TỈNH GIA LAI 2011. TIẾT MỤC DO HỌC SINH TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG TRÌNH BÀY.