Hài: Đóng dấu (Công Lý - Phạm Bằng)

Đăng ngày 18-06-2012
Hài: Đóng dấu
Diễn viên: Công Lý, Phạm Bằng
Trích từ Gala Cười 2004

Bình luận (0)