Hài Xuân Bắc - Tự Long

Tags: hài, funny

Đăng ngày 19-03-2008
Hài Xuân Bắc Và Tự Long Đóng Trung Với Nhau .

Bình luận (7)