Clip đã bị xóa!

Hình học 11. Chương I. Bài 1+2+3.Phép tịnh tiến và đối xứng trục.

Hình học 11. Chương I. Bài 1+2+3.Phép tịnh tiến và đối xứng trục.
hocmaivn

Ngày đăng 28-11-2007

Hình học 11. Chương I. Bài 1+2+3.Phép tịnh tiến và đối xứng trục.