Clip đã bị xóa!

Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.

Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.
hocmaivn

Ngày đăng 29-11-2007

Hình học 11. Chương I. Bài 4+5. Phép quay và đối xứng tâm.