Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 1

Đăng ngày 22-12-2008
Cuộc chiến giữa cái thiện của Hồng Quân Xô Viết với phát xít Đức

Bình luận (3)