Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 2

Đăng ngày 26-12-2008
Cuộc chiến của Hồng Quân Xô Viết chống lại Phát xít Đức

Bình luận (1)