Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 4

Đăng ngày 13-01-2009
Cuộc chiến giữ Hồng Quân Liên Xô và Phát Xít đức.

Bình luận (0)