Clip đã bị xóa!

Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 4

Hồ sơ chiến tranh - Bao vây tập 4
hoangson

Ngày đăng 13-01-2009

Cuộc chiến giữ Hồng Quân Liên Xô và Phát Xít đức.