Hoang mạc Phi châu...

Đăng ngày 08-11-2007
Xem nào: Sư tử bắt trâu.. rồi trâu đánh lại sư tử.. lại có cả cá sấu tham gia nữa mới xôm tụ..

Bình luận (2)