Sorry, this video is not available in your country.

Hoành Đơn xin vào Đảng Cộng Sản

Ta Khai Dai

Tags: Hoanh DCS, Hoành Đơn xin vào DCS

Đăng ngày 01-07-2008

Đơn xin vào ĐCS

Bình luận (1)