Clip đã bị xóa!

(*>^) Học sinh đánh lộn trong trường ^0^

(*>^) Học sinh đánh lộn trong trường ^0^
nnnt

Ngày đăng 16-01-2008

Lại thêm 1 vụ đánh nhau giữa các sinh viên ^0^