Clip đã bị xóa!

Khởi Quyền
minhtinh_8x

Ngày đăng 28-02-2008

Bài Quyền ở cấp độ Tự vệ nhập môn được học. Đây là bài quyền trong hệ thống các bài quyền của Môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo!