Khởi Quyền

Đăng ngày 28-02-2008
Bài Quyền ở cấp độ Tự vệ nhập môn được học. Đây là bài quyền trong hệ thống các bài quyền của Môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo!

Bình luận (0)