Kịch: Lời Người lời của nước non

Đăng ngày 19-05-2009
Vở kịch nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh

Bình luận (8)