Sorry, this video is not available in your country.

Kịch: Lời Người lời của nước non

Tin trong nước

Tags: Lời Người lời của nước non, kịch, Hồ Chí Minh, Bác Hồ

Đăng ngày 19-05-2009

Vở kịch nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận