Clip đã bị xóa!

Kịch: Lời Người lời của nước non

Kịch: Lời Người lời của nước non
vietnam.today

Ngày đăng 19-05-2009

Vở kịch nói về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh