Kỹ thuật an toàn điện - Phần 1

Đăng ngày 11-07-2008
Điện năng được coi là một loại hàng hóa đặc biệt, vì điện là nguồn năng lượng quan trọng nó thúc đẩy mọi ngành sản xuất phát triển làm cho sinh hoạt xã hội vui tươi, lành mạnh, mức sống con người được nâng cao. Lợi ích và tầm quan trọng của điện thực sự đóng vai trò to lớn trong xã hội.

Bình luận (3)