Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật điều khiển Zippo

Kỹ thuật điều khiển Zippo
knight7th

Ngày đăng 18-03-2007

Một số kỹ thuật bạn có thể thực hiện với bật lửa Zippo