LK-DUY KHÁNH

Đăng ngày 17-06-2007
TRÌNH BÀY:QUANG LÊ & TƯỜNG NGUYÊN

TÔI SINH RA GIỮA LÒNG MIỀN TRUNG, MIỀN THUỲ DƯƠNG ,RUỘNG HOANG NƯỚC MẶN ĐỒNG CHUA, THÔN XÓM TÔI SỐNG ĐỜI DÂN CÀY....

Bình luận (4)