Clip đã bị xóa!

LK-DUY KHÁNH
eragon009nt

Ngày đăng 17-06-2007

TRÌNH BÀY:QUANG LÊ & TƯỜNG NGUYÊN TÔI SINH RA GIỮA LÒNG MIỀN TRUNG, MIỀN THUỲ DƯƠNG ,RUỘNG HOANG NƯỚC MẶN ĐỒNG CHUA, THÔN XÓM TÔI SỐNG ĐỜI DÂN CÀY....