Làm chuyện ấy ở nơi công cộng chỉ vì Bia.

Đăng ngày 03-10-2008
Em sẵn sàng làm chuyện ấy ở nơi công cộng chỉ vì Bia.

Bình luận (3)