Clip đã bị xóa!

Lê Tuyên Thệ
leminhquoc

Ngày đăng 24-11-2007

tốt nghiệp ĐH Y Dược