Clip đã bị xóa!

Lễ hội Đâm trâu
ngochuytrt

Ngày đăng 21-02-2008

Đây là một phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, đặc bịêt là vùng Tây Nguyên.