Lễ hội Đâm trâu

Đăng ngày 21-02-2008
Đây là một phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, đặc bịêt là vùng Tây Nguyên.

Bình luận (0)