Lễ hội văn hóa dân tộc Ngọc Lặc

Đăng ngày 22-09-2012
Ngọc Lặc là huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa. Trên vùng đất của Lam Sơn lịch sử này, cộng đồng tộc người chung sống từ ngàn xưa, người Mường, người Thái, người Dao...

Bình luận (0)