Sorry, this video is not available in your country.

Lễ hội văn hóa dân tộc Ngọc Lặc

Tags: Lễ hội văn hóa dân tộc Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Đăng ngày 22-09-2012

Ngọc Lặc là huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa. Trên vùng đất của Lam Sơn lịch sử này, cộng đồng tộc người chung sống từ ngàn xưa, người Mường, người Thái, người Dao...
Đọc thêm

Bình luận (0)