Lên Đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Quan Lớn đệ ngũ Tuần Tranh(cảnh ngài về xiên lình)nhân dịp lễ thượng nguyên của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường.

Đăng ngày 09-07-2008
Clip đồng thầy của em bắc ghế hầu bóng(lên đồng,hầu bóng) Quan LỚn đệ ngũ Tuần Tranh(ngài về xiên lình)nhân dịp Đại lễ thượng nguyên xuân mậu tí của bản Phủ Phúc Sinh Trường.
Thanh đồng thủ nhang:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.

Bình luận (3)