Clip đã bị xóa!

Lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Đức Ông Cửa Suốt ngài về thắt cổ(lên đai thượng)của đồng thầy em nhân Đại lễ thượng nguyên xuân Mậu Tí của Bản Phủ Phúc Sinh Trường

Lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Đức Ông Cửa Suốt ngài về thắt cổ(lên đai thượng)của đồng thầy em nhân Đại lễ thượng nguyên xuân Mậu Tí của Bản Phủ Phúc Sinh Trường
phuchp91

Ngày đăng 01-09-2008

Video đồng thầy của em bắc ghế hầu bóng(lên đồng,hầu đồng) Đức Đông hải Đại vương(Đức Ông Cửa Suốt)ngài về thắt cổ(lên đai thượng)tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường nhân tiết thượng nguyên xuân mậu tí. Thanh Đồng thủ nhang của Bản Phủ Phúc Sinh Trường:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.