Lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Đức Ông Cửa Suốt ngài về thắt cổ(lên đai thượng)của đồng thầy em nhân Đại lễ thượng nguyên xuân Mậu Tí của Bản Phủ Phúc Sinh Trường

Đăng ngày 01-09-2008
Video đồng thầy của em bắc ghế hầu bóng(lên đồng,hầu đồng) Đức Đông hải Đại vương(Đức Ông Cửa Suốt)ngài về thắt cổ(lên đai thượng)tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường nhân tiết thượng nguyên xuân mậu tí.
Thanh Đồng thủ nhang của Bản Phủ Phúc Sinh Trường:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.

Bình luận (4)