Clip đã bị xóa!

Lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh nhân Đại lễ kỷ niệm tạ Phủ 35 năm của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường

Lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh nhân Đại lễ kỷ niệm tạ Phủ 35 năm của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường
phuchp91

Ngày đăng 01-07-2009

Video clip lên đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh trấn thủ Ninh Giang uy phong lẫm liệt(Ngài về xiên lình)nhân Đại lễ kỷ niệm tạ Phủ 35 năm ra bắc ghế hầu Thánh của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường năm đinh hợi-2007. Thanh Đồng Thủ Nhang của Bản Phủ Phúc Sinh Trường:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.

Đọc thêm