MV Phim Quyền Lực Đen Tối

Đăng ngày 19-09-2009
MV Phim Quyền Lực Đen Tối.
(Phần : Ngô Dĩ Phương & Chúc Hữu Nghiệp)

Bình luận (3)