Clip đã bị xóa!

Máy xúc gắp thức ăn
hoangkit

Ngày đăng 14-11-2008

Khi công nhân quá rỗi việc thì máy xúc trở thành máy gắp thức ăn.